Dynamisk ambulant – døgn – ambulant forløb

Gennem Projekt SODA (Samarbejde Om Dobbeltbelastede Alkohol-klienter) har Ringgården i samarbejde med en række kommuner over fem år oparbejdet erfaringer med sammensatte behandlingsforløb.

Forløbene indeholder behandling i større dosis, intensitet og varighed til afhængige, der har vanskeligheder ved at få effekt af ambulant behandling alene. Heri indgår en ambulant forberedelsesfase, og et intensivt døgnforløb, hvor der bl.a. tilrettelægges en strategi for et efterfølgende længerevarende ambulant forløb.

For nogles vedkommende vil det være en fordel, at døgnforløb og


 
 

ambulant behandling er knyttet sådan sammen, at de afløser hinanden med nogle ugers varighed.

Et eksempel kunne se således ud:

en indledende ambulant afrusnings- og motivationsfase over 8 uger
  
en ny ambulant hjemmefase over nogle uger

samt et nyt døgnforløb over 4 uger med fokus på mestring og fastholdelse.


Modellen aftales individuelt før

lille rum

efterfulgt af 6 ugers døgnbehand-ling på Ringgården med fokus på udredning og caseformulering

 


behandlingens begyndelse og justeres efter behov undervejs.